Regulamin

Regulamin

 

Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin określa zasady działania Serwisu funkcjonującego pod domeną www.czynne24h.pl oraz świadczenia i korzystania z Usług Serwisu. Regulamin określa prawa i obowiązki Partnerów i Użytkowników Serwisu oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Właściciela jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja.

 

Art. 1 Definicje

 

 1. Administrator Serwisu – Marta Kurzątkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kurzmar Marta Kurzątkowska z siedzibą w Olsztynie, ul. Sikiryckiego 8/15
 2. Partner – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w wyniku rejestracji w Serwisie utworzyła konto i prezentuje w Serwisie www.czynne24h.pl swoją ofertę.
 3. Regulamin – Regulamin korzystania z Serwisu oraz z usług dostępnych za jego pośrednictwem
 4. Rejestracja – procedura utworzenia konta w Serwisie – opcja dostępna wyłącznie dla Partnerów podejmujących współprace z Serwisem.
 5. Serwis – serwis internetowy Czynne24h dostępny za pośrednictwem strony internetowej www.czynne24h.pl
 6. Umowa – umowa o świadczenie usług w ramach Serwisu zawarta pomiędzy Usługodawcą a Partnerem, na podstawie której Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia Usługi, a Partner zobowiązany jest do wnoszenia opłat w terminach wskaznych w rzeczonej umowie.
 7. Lokalny fanpage – fanpage gromadzący fanów o lokalizacji najbardziej zbliżonej do lokalizacji obiektu Partnera.
 8. Usługi — wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Właściciela na rzecz Partnerów i Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin, w tym: prezentacja ofert Partnerów, utworzenie konta i wizytówki.
 9. Usługodawca – Marta Kurzątkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kurzmar Marta Kurzątkowska z siedzibą w Olsztynie, ul. Sikiryckiego 8/15, NIP: 739-356-93-66, REGON 281495216 oraz osoby działające na jego rzecz i w jego imieniu oraz przez niego upoważnione.
 10. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi świadczonej przez Usługodawcę.
 11. Wizytówka – forma reklamy Partnera w Serwisie.
 12. Właściciel – Marta Kurzątkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kurzmar Marta Kurzątkowska z siedzibą w Olsztynie, ul. Sikiryckiego 8/15, NIP: 739-356-93-66, REGON 281495216 oraz osoby działające na jego rzecz i w jego imieniu oraz przez niego upoważnione.

Art. 2 Zasady funkcjonowania Serwisu

 

 1. Korzystanie z Serwisu może odbywać się wyłącznie w oparciu o zasady przedstawione w niniejszym Regulaminie.
 2. Partner podejmujący współpracę z Serwisem oświadcza, że treść Regulaminu jest mu znana i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień w nim zawartych.
 3. Użytkownik korzystający z Serwisu oświadcza, że treść Regulaminu jest mu znana i zobowiązuje siędo przestrzegania postanowień w nim zawartych.
 4. Za pomocą Serwisu Użytkownicy mają dostęp do wizytówek Partnerów. Wizytówka obejmuje dane teleadresowe Partnera, rodzaj oferowanych usług, logo, mapę dojazdu, godziny otwarcia oraz krótki opis wprowadzony przez Partnera.
 5. Podczas zgłoszenia Partnera do Serwisu, rejestrujący wybiera jedną z trzech form wizytówek:
  1. Wizytówka LIGHT – rejestracja bezpłatna, wpis zawierający nazwę Partnera, dokładny adres i lokalizację na mapie,
  2. Wizytówka MEDIUM – rejestracja płatna 300 zł netto/rok, wizytówka w większym formacie, pierwszorzędnie wypozycjonowana w swojej kategorii w Serwisie. Wpis zawierający nazwę Partnera, dokładny adres, dane kontaktowe (telefon, fax, stronę www, mail), lokalizację na mapie, trasę dojazdu, krótki opis oferty Partnera, zdjęcie lokalu/logo oraz reklamę na lokalnym fanpage’u.
  3. Wizytówka PRO – rejestracja płatna 500 netto/rok, wizytówka w większym formacie, pierwszorzędnie wypozycjonowana w serwisie. Wpis zawierający nazwę Partnera, dokładny adres, dane kontaktowe (telefon, fax, stronę www, mail), lokalizację na mapie, trasę dojazdu, krótki opis oferty Partnera zdjęcie lokalu/logo, reklamę na lokalnym fanpage’u oraz możliwość zareklamowania 3 produktów z asortyment.
 6. Podczas rejestracji ofert obejmujących 10 lub więcej lokali, opłata za wizytówki ustalana jest indywidualnie.
 7. Użytkownik korzystając z opcji “Dodaj lokal” może umieścić w Serwisie dane lokalu czynnego całą dobę. Powyższe dane obejmują rodzaj oferowanych usług, logo, mapę dojazdu, godziny otwarcia oraz krótki opis.
 8. Serwis nie daje Użytkownikom możliwości bezpośredniego kupna produktu/usługi oferowanej przez reklamujących się w nim Partnerów.
 9. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika usługi polegające na udostępnianiu Serwisu wymiany informacji o punktach handlowych czynnych całodobowo.
 10. Do korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z Internetu, a w szczególności przeglądarki internetowej pozwalającej na wyświetlanie stron WWW. Wybór urządzeń i łączy komunikacyjnych wymaganych do korzystania z Serwisu dokonywany jest wyłącznie przez Użytkownika i na jego odpowiedzialność.
 11. Usługodawca uprawniony jest do dokonywania zmian w Serwisie w celu jego dalszego rozwoju i ulepszenia, o ile nie zostaną przez to ograniczone istotne parametry techniczne pozwalające na korzystanie z Serwisu.
 12. Serwis nie daje Użytkownikom możliwości bezpośredniego kupna produktu/usługi oferowanej przez reklamujących się w nim Partnerów
 13. Opłata za banery reklamowe oraz inne formy reklamy i promocji w Serwisie ustalana jest na podstawie odrębnej umowy zawieranej na piśmie pomiędzy Właścicielem i podmiotem chcącym skorzystać z usług reklamowych Serwisu.

 

Art. 3 Umowa

 

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Partnera usługi polegające na umieszczeniu w Serwisie wizytówki Partnera.
 2. W ramach zawartej Umowy Partner zobowiązuje się do pokrycia kosztów zależnych od rodzaju wybranego pakietu o którym mowa w art. 2 ust. 5, a Usługodawca do utrzymania w Serwisie wizytówki Partnera w okresie zależnym od rodzaju wybranego pakietu o którym mowa w art. 2 ust. 5.
 3. Umowa zostaje zawarta z chwilą utworzenia wizytówki w Serwisie.
 4. Umowa zawarta zostaje na okres wskazanym w pakiecie o którym mowa w art. 2 pkt. 5 i jest przedłużana automatycznie, jeżeli nie zostanie wypowiedziana przez Usługodawcę lub Użytkownika w sposób określony w § 4 ust. 3 na okres kolejnego roku. / Umowa zawarta zostaje na okres wskazanym w pakiecie o którym mowa w art. 2 pkt. 5 i wygasa z upływem 365 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
 5. Zarówno Usługodawcy, jak i Partnerowi służy prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie powinno zostać sporządzone na piśmie – powyższą formę uważa się za zachowaną w przypadku przesłania wypowiedzenia przez Partnera w formie wiadomości e-mail na adres Usługodawcy – kontakt@czynne24h.pl oraz w przypadku przesłania wypowiedzenia przez Usługodawcę w formie wiadomości e-mail na adres Użytkownika wskazany w formularzu rejestracyjnym.
 6. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu Usługodawca może wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie umowy powinno zostać poprzedzone upomnieniem skierowanym do Partnera i wezwaniem do natychmiastowego zaniechania naruszeń w terminie 7 dni. Zarówno upomnienie, jak i wypowiedzenie powinno zostać sporządzone na piśmie – powyższą formę uważa się za zachowaną w przypadku przesłania upomnienia oraz wypowiedzenia przez Usługodawcę w formie wiadomości e-mail na adres Użytkownika wskazany w formularzu rejestracyjnym.
 7. W przypadku naruszenia przez Partnera obowiązujących przepisów prawa Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie powinno zostać sporządzone na piśmie, powyższą formę uważa się za zachowaną w przypadku przesłania upomnienia oraz wypowiedzenia przez Usługodawcę w formie wiadomości e-mail na adres Partnera wskazany w formularzu rejestracyjnym.
 8. W przypadku wypowiedzenia umowy Partnerowi zostanie zwrócona opłata w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu trwania Usługi.

 

Art. 4 Płatności

 

 1. Opłata za korzystanie z Serwisu uiszczana jest z góry za okres publikacji wizytówki.
 2. Faktura zostaje przez Usługodawcę wystawiona i przesłana drogą elektroniczną na adres mailowy Partnera podany w formularzu rejestracyjnym do 10 dni od dnia umieszczenia wizytówki w Serwisie.

 

Art. 5 Prawa i obowiązki

 

 1. Wszelkie prawa autorskie do materiałów zawartych w Serwisie zamieszczonych przez Właściciela lub osoby przez niego upoważnione przysługują Właścicielowi. Wykorzystanie tych materiałów może odbywać się wyłącznie na podstawie odrębnej umowy zawartej z Właścicielem na piśmie.
 2. Wszelkie prawa autorskie do materiałów przesyłanych przez Partnera oraz zamieszczanych w Serwisie w imieniu lub na rzecz Partnera (tj. logo, zdjęcia, itp.) przysługują odpowiedniemu Partnerowi. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich do materiałów przesłanych przez Partnerów i zamieszczonych w Serwisie w imieniu lub na rzecz Partnera.
 3. Wszelkie prawa do zarządzania Serwisem i pobierania pożytków z Serwisu przysługują wyłącznie Właścicielowi.
 4. Użytkownicy mają prawo dodawania do zasobów Serwisu wizytówek lokali czynnych całodobowo.
 5. Administracja zastrzega sobie prawo weryfikacji danych lokali wprowadzonych przez Użytkownika oraz prawo do nieuwzględnienia danych sprzecznych z rzeczywistością.
 6. Użytkownicy oraz Partnerzy mają obowiązek przestrzegania przepisów prawa, ustalonych zwyczajów oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. Właściciel ma prawo dokonywać czasowych przerw w dostępie do Serwisu w celu przeprowadzenia uaktualnień, modernizacji lub innych działań informatycznych.
 8. Niedozwolone są działania mogące utrudniać działanie Serwisu lub mogące narazić Właściciela na utratę renomy i dobrego imienia. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę, że Użytkownik lub Partner dopuszcza się takich działań, Usługodawca może niezwłocznie zablokować dostęp Użytkownika lub Partnera do Serwisu.
 9. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu w celu innym niż wskazany w niniejszym Regulaminie, a w szczególności zabronione jest wprowadzanie ofert fikcyjnych oraz dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę, że Użytkownik lub Partner dopuszcza się takich działań, Usługodawca może niezwłocznie zablokować dostęp Użytkownika lub Partnera do Serwisu oraz na czas postępowania o którym mowa w art. 3 ust. 6 i 7 ukrycie widoczności wizytówki w Serwisie.
 10. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu w sposób utrudniający korzystanie z Serwisu lub wyrządzający szkodę innym Użytkownikom, wyrządzający szkodę osobom trzecim, a także sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu albo naruszające interes lub dobra Usługodawcy lub innych Użytkowników. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę, że Użytkownik lub Partner dopuszcza się takich działań, Usługodawca może niezwłocznie zablokować dostęp Użytkownika lub Partnera do Serwisu oraz na czas postępowania o którym mowa w art. 3 ust. 6 i 7 ukrycie widoczności wizytówki w Serwisie
 11. W przypadku naruszenia przez Użytkownika obowiązków w zakresie korzystania z Serwisu wynikających z niniejszego Regulaminu Usługodawca ma prawo obciążyć Użytkownika karą umowną w wysokości 200 złotych. Obciążenie Użytkownika karą umowną powinno zostać poprzedzone upomnieniem skierowanym do Użytkownika i wezwaniem do natychmiastowego zaniechania naruszeń.
 12. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zablokowania konta Partnera również w sytuacji, gdy zachowanie Partnera – jego działanie lub zaniechanie jest sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu albo narusza interes lub dobra Usługodawcy, innych Użytkowników lub Partnerów
 13. Usługodawca usuwa konto Użytkownika z momentem upływu terminu wypowiedzenia umowy.

 

Art. 6 Odpowiedzialność

 

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Partnerów i Użytkowników. Odpowiedzialność z tego tytułu ponosi osoba zamieszczająca dane treści.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opinie, informacje i materiały znajdujące się w Serwisie oraz treści w nich zawarte, które nie zostały opracowane i zamieszczone w Serwisie przez Właściciela.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu, które są konieczne do przeprowadzania działań umożliwiających prawidłowe działanie Serwisu lub wprowadzenia aktualizacji aplikacji lub infrastruktury.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane z przyczyn od niego niezależnych.
 5. Usługodawca nie udziela ani w sposób wyraźny, ani w sposób dorozumiany żadnego zapewnienia lub gwarancji, że Serwis będzie działał w sposób ciągły, nieprzerwany i bezbłędny. Usługodawca dołoży wszelkich możliwych starań, aby:
  1. ograniczyć planowane prace konserwacyjne i aktualizacje do okresu poza godzinami pracy, przy czym za godziny pracy uznaje się czas pomiędzy 7:30 i 18:00 (UTC+1) w dni robocze od poniedziałku do piątku
  2. czas usunięcia ewentualnych awarii Serwisu był możliwie szybki
 6. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 j.t..). W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. prawdziwość, rzetelność lub błędy w informacjach podanych przez Partnera lub Użytkownika,
  2. prawdziwość, rzetelność lub błędy w informacjach zamieszczonych przez Partnera lub Użytkownika
  3. działania lub zaniechania Użytkowników lub Partnerów naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu
  4. skutki uzyskania przez osoby nieupoważnione dostępu do konta Partnera, niezależnie od tego, w jakich okolicznościach osoba nieupoważniona uzyskała dostęp do konta Partnera, a w szczególności również w sytuacji, gdy do uzyskania dostępu doszło na skutek przełamania hasła przez osobę trzecią
 7. Usługodawca odpowiada wyłącznie za szkody wyrządzone Użytkownikowi z winy umyślnej.

 

Art. 6 Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Partner lub Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące nieprawidłowego funkcjonowaniu Serwisu za pośrednictwem poczty e–mail, na adres: kontakt@czynne24h.pl. lub listem poleconym na adres: Kurzmar Marta Kurzątkowska, ul. Sikiryckiego 8/15, 10-691 Olsztyn.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenia reklamacyjnego. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Właściciel przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do zgłaszającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Nieuzupełnienie reklamacji w zakreślonym terminie skutkuje pozostawieniem reklamacji bez rozpoznania, o czym Usługodawca poucza zgłaszającego reklamację przy zawiadomieniu go o brakach.
 3. Właściciel rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej na wskazany adres e-mail lub listownie.
 4. Usługodawca może pozostawić reklamację bez rozpoznania również w sytuacji, gdy:
  1. informacje potrzebne do odpowiedzi na reklamację znajdują się w niniejszym Regulaminie
  2. informacje potrzebne do odpowiedzi na reklamację zostały Partnerowi lub Użytkownikowi przekazane w ramach odpowiedzi na uprzednią reklamację
  3. reklamacja nie zawiera informacji pozwalających na identyfikację podmiotu wnoszącego reklamację
  4. reklamacja nie zawiera danych pozwalających na ustalenie adresu (adresu pocztowego lub adresu e-mail), na który może zostać wysłana odpowiedź na reklamację
  5. pochodzi od osoby trzeciej, która nie wykazała upoważnienia do złożenia reklamacji
  6. zawiera treści powszechnie uznane za obraźliwe lub wulgarne
 5. O pozostawieniu reklamacji bez rozpoznania Usługodawca informuje wnoszącego reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę reklamacji, za wyjątkiem przypadku, gdy reklamacja nie zawiera danych pozwalających na ustalenie adresu (adresu pocztowego lub adresu e-mail), na który może zostać wysłana odpowiedź na reklamację.
 6. Partnerowi lub Użytkownikowi, który nie zgadza się z treścią reklamacji przysługuje wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy w terminie 30 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację. Do postępowania w sprawie wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy stosuje się odpowiednia przepisy niniejszego artykułu.
 7. Po ponownym rozpoznaniu sprawy tryb postępowania reklamacyjnego zostaje wyczerpany i Użytkownikowi nie przysługują żadne środki odwoławcze, za wyjątkiem sytuacji, gdy Użytkownik przedstawi nowe okoliczności, które mogą mieć wpływ na rozpoznanie sprawy, a nie były Użytkownikowi znane w toku toczącego się postępowania reklamacyjnego. W takiej sytuacji niniejszy artykuł stosuje sięodpowiednio, z tym, że termin 30 dni biegnie od daty powzięcia przez Użytkownika wiedzy o nowych okolicznościach.

Art. 7 Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania w Serwisie.
 2. Na stronie Serwisu dostępna jest zawsze obowiązująca i aktualna wersja Regulaminu.
 3. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego indywidualnego informowania o tym Partnerów i Użytkowników. Wszystkie zmiany w Regulaminie będą obowiązywały od chwili ich opublikowania na stronie internetowej.
 4. W razie zmiany Regulaminu Partner może zaakceptować zmianę Regulaminu i korzystać z usług Serwisu na zasadach określonych w zmienionym Regulaminie lub wypowiedzieć umowę poprzez przesłanie decyzji o rezygnacji z obecności w Serwisie na adres kontakt@czynne24h.pl.
 5. W razie zmiany Regulaminu Partner lub Użytkownik może zaakceptować zmianę Regulaminu i korzystać z usług Serwisu na zasadach określonych w zmienionym Regulaminie lub zrezygnować z korzystania z Serwisu.
 6. Wszelkie spory związane z funkcjonowaniem Serwisu strony będą starały się rozstrzygać polubownie. W przypadku, gdy nie będzie to możliwe, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Właściciela.
 7. Brak akceptacji Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczny z niemożliwością korzystania z Serwisu.
 8. Brak akceptacji Regulaminu przez Partnera jest równoznaczny z niemożliwością prezentacji Partner i jego oferty w Serwisie.
 9. Akceptując niniejszy Regulamin, Partner wyraża zgodę na przetworzenie przez Właściciela podanych danych osobowych w celu marketingu i promocji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późniejszymi zm.).
 10. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazałoby się w całości lub w części nieskuteczne lub nieważne, nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu oraz ważności i skuteczności umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą a Partnerem. W miejsce nieskutecznego lub nieważne postanowienia Usługodawca oraz Użytkownik uzgodnią skuteczne postanowienie, które będzie najbardziej odpowiadało celowi nieskutecznego lub nieważnego postanowienia. Do czasu uzgodnienia przedmiotowego postanowienia umowę interpretuje się w taki sposób, aby w możliwie najpełniejszym zakresie zachować sens postanowienia nieskutecznego lub nieważnego.
 11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajduje prawo polskie.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszego Regulaminu prosimy kontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@czynne24h.pl

 

Partnerzy